OSMTH Greece

Καταστατικό του Παγκοσμίου Τάγματος

Μέρος I – Εισαγωγή στο Τάγμα

 

Άρθρο I. Tίτλος.

 

Ο τίτλος αυτής της Οργάνωσης στα Λατινικά είναι "Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani" ο οποίος, όπως συνηθίζεται από τα μέλη που την απαρτίζουν, μπορεί να ακολουθηθεί από τη μετάφρασή της στην εθνική γλώσσα που χρησιμοποιεί το συστατικό σώμα, και εφεξής αυτή η Οργάνωση θα ονομάζεται σε αυτό το Καταστατικό "το Τάγμα". Το Τάγμα είναι μια διεθνής πολιτιστική Χριστιανική και ανθρωπιστική οργάνωση.

 

Άρθρο II. Ρητό του Τάγματος.

"NON NOBIS DOMINE, NON NOBIS SED NOMINI TUO DA GLORIAM"

 

Άρθρο III. Αντικείμενο και Σκοπός του Τάγματος.

Το Τάγμα βασίζεται σε μια Χριστιανική αδελφότητα και το αντικείμενο και οι σκοποί της θα είναι:

α) Να παρέχει μια ευκαιρία για την εξάσκηση της οικουμενικής Χριστιανοσύνης.

β) Να ενθαρρύνει και να προωθήσει Χριστιανικό ανθρωπιστικό έργο και φιλανθρωπία γενικά, αλλά ειδικότερα στην υποστήριξη του λαού στη Μέση Ανατολή.

γ) Να ενθαρρύνει όλα όσα γίνονται για την πνευματική και ηθική ενδυνάμωση του ανθρώπινου είδους σε αντιστοιχία με την πρώτη βασική αρχή του Τάγματος ενσωματωμένη στο ρητό: « Όχι σε εμάς, ω Κύριε, όχι σε εμάς, αλλά εις το όνομά σου να δώσεις δόξα".

δ) Να υποστηρίζει τους κανόνες της Χριστιανικής Ιπποσύνης.

ε) Να ερευνά και να μιμείται τα ιστορικά ιδανικά του αρχαίου Τάγματος.

στ) Να παραδέχεται, να σχηματίζει και να διοικεί ιδρύματα, συμβούλια, συνδέσμους, κέντρα και άλλα δευτερεύοντα σώματα για να διευκολύνει το έργο του Τάγματος σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές.

ζ) Να διατηρεί επαφή και να αναπτύσσει συνεργασία με συγγενικά Τάγματα και Σώματα.

η) Να ιδρύει και να διατηρεί βιβλιοθήκες και μουσεία και να συλλέγει έργα τέχνης και αντικείμενα ιστορικού ενδιαφέροντος προς το Τάγμα.

 

Μέρος Δεύτερο Οργάνωση του Τάγματος

Άρθρο IV. Το Ύπατο Συμβούλιο.

Tο Ύπατο Συμβούλιο θα είναι το Νομοθετικό Σώμα σε σχέση με τις διεθνείς δραστηριότητες του Τάγματος που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα : τον Μεγάλο Διοικητή και τους Μεγάλους Προκαθημένους (επικεφαλής της εθνικής δικαιοδοσίας), με ψήφο αποφάσεων, και τους Ύπατους Αξιωματικούς με συμβουλευτική ψήφο. Οποιοσδήποτε Ύπατος Αξιωματικός που επίσης υπηρετεί κάποιον Μεγάλο Προκαθήμενο μπορεί μόνο να ψηφίσει μια φορά ως αξιωματικός, όμως, η Μ.Ε. του μπορεί επίσης να εκπροσωπηθεί από τον απεσταλμένο της που θα ρίξει την ψήφο της Μεγάλης Επικράτειας. Οποιαδήποτε ψήφος του Ύπατου Συμβουλίου μπορεί να ριχθεί από τρεις Μεγάλους Προκαθημένους.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Άρθρο V. Εξουσίες του Ύπατου Συμβουλίου.

1.

Το Ύπατο Συμβούλιο θα κάνει όλους τους διορισμούς και θα εξασκεί την ανώτατη κατεύθυνση, διοικητικό και εκτελεστικό έλεγχο πάνω στο Τάγμα, τα Ιδρύματά του, τις άλλες δευτερεύουσες οργανώσεις και τα μέλη τους. Το Ύπατο Συμβούλιο θα έχει το δικαίωμα του βέτο σε οποιαδήποτε σύσταση, απόφαση ή διαδικασία της Μεγάλης Γενικής Συνόδου ή οποιουδήποτε Ιδρύματος ή άλλης δευτερεύουσας οργάνωσης του Τάγματος, με την προϋπόθεση όμως, ότι το Ύπατο Συμβούλιο δεν θα αναμιχθεί στις εσωτερικές υποθέσεις οποιουδήποτε Ιδρύματος, Μεγάλης Επικράτειας, Επικράτειας ή των δευτερευουσών οργανώσεών τους, συμπεριλαμβανομένων των εκλογών ή διορισμών αξιωματικών και μελών από εκείνα τα σώματα.

2.

Στη διεξαγωγή των διεθνών υποθέσεων του Τάγματος, το Ύπατο Συμβούλιο, από μόνο του, ή με σύσταση της Μεγάλης Γενικής Συνόδου, θα έχουν την εξουσία να κάνουν, τροποποιήσουν, ανακαλέσουν ή αναστείλουν (ολικώς ή μερικώς και είτε γενικά είτε σε σχέση με οποιαδήποτε εξειδικευμένη περιοχή) Κανονισμούς ή Κανόνες για όποιον σκοπό εκφράζεται σε αυτό το Καταστατικό ή αλλιώς καθώς μπορεί να θεωρηθεί απαραίτητο ή σκόπιμο για τη διεξαγωγή, έλεγχο ή διαχείριση των διεθνών υποθέσεων του έργου του Τάγματος και, όταν εκδίδεται με τέτοιο τρόπο που να τον καθοδηγεί το Ύπατο Συμβούλιο, τέτοιοι Κανονισμοί θα δεσμεύουν όλες τις οργανώσεις, ή άτομα, όπου εφαρμόζονται.

3.

Για να διευκολύνουμε τη διεξαγωγή των διεθνών υποθέσεων και του έργου του Τάγματος, το Ύπατο Συμβούλιο μπορεί, στη διακριτική του ευχέρεια και υποκείμενο σε οποιονδήποτε περιορισμό μπορεί να του τεθεί, να εξουσιοδοτήσει με τέτοιον τρόπο που να φαίνεται ότι αρμόζει σε οποιαδήποτε από τις εξουσίες του και την δικαιοδοσία του σε οποιονδήποτε Ύπατο Αξιωματικό ή άλλον αξιωματικό του Τάγματος όπως μπορεί να καθορίσει, με την προϋπόθεση πάντα ότι το Ύπατο Συμβούλιο δεν θα εξουσιοδοτήσει την εξουσία του να φτιάχνει Κανονισμούς ή Κανόνες, ή να εγκρίνει τις συστάσεις για αποδοχή, προσκόλληση, αναστολή ή αποβολή των συστατικών σωμάτων και Ιδρυμάτων προς ή για προαγωγή μέσα στο Τάγμα.

4.

Στην περίπτωση που το Ύπατο Συμβούλιο δεν είναι σε θέση να εξασκήσει την ισχύ ή εξουσία του λόγω απουσίας μιας πλειοψηφίας, ή άλλου εξαιρετικού λόγου, τέτοια ισχύς ή εξουσία μπορεί να εφαρμοστεί μόνο για τόσο όσο υπάρχουν αυτές οι εξαιρετικές προϋποθέσεις, από τον Μεγάλο Διοικητή, εκ μέρους του. Όλες οι ενέργειες που έχουν ληφθεί από τον Μεγάλο Διοικητή σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να επικυρώνονται από το Ύπατο Συμβούλιο στην επόμενη συνάντησή του ή ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των μελών του οποιαδήποτε στιγμή.

5.

Το Ύπατο Συμβούλιο, με σύσταση της Μεγάλης Γενικής Συνόδου, μπορεί να διορίσει μόνιμες ή άλλες Επιτροπές τέτοιων μελών και με τέτοιους όρους αναφοράς όπως μπορεί να ορίσει, ή όπως μπορεί να συσταθούν από αυτό το Καταστατικό ή τους Κανονισμούς του.

Άρθρο VI. Ο Μέγας Διοικητής.

Το Ύπατο Συμβούλιο θα εκλέξει έναν Μεγάλο Διοικητή του Τάγματος ο οποίος θα κρατήσει το αξίωμα για τρία χρόνια, με μια ανανέωση, ή μέχρι την παραίτησή του αν τύχει νωρίτερα. Ο Μέγας Διοικητής θα υποβάλλει στο Ύπατο Συμβούλιο για έγκριση ή καθοδήγηση οποιοδήποτε ζήτημα θεωρεί σημαντική αρχή.

 

Άρθρο VII. Οι Ύπατοι Αξιωματικοί.

1.

Το Ύπατο Συμβούλιο θα εκλέξει επίσης, για μια παρόμοια περίοδο όπως ο Μέγας Διοικητής, έναν Αναπληρωτή Μεγάλο Διοικητή και έναν Μεγάλο Καγκελάριο, ο οποίος θα εκτελεί τα καθήκοντα που θα περιγράφονται από εδώ και πέρα.

Ο Μέγας Διοικητής και εκείνοι που κρατούν τα αξιώματα που αναφέρονται από εδώ και πέρα θα είναι με σειρά προτεραιότητας οι Ύπατοι Αξιωματικοί του Τάγματος, δηλαδή :

α) Ο Αναπληρωτής Μεγάλος Διοικητής, που θα βοηθήσει τον Μεγάλο Διοικητή στη διεξαγωγή των καθηκόντων του και θα ενεργήσει στη θέση του Μεγάλου Διοικητού αν είναι ανίκανος να διεξάγει τις λειτουργίες του γραφείου του εξαιτίας ασθενείας ή ασθενείας.

β) Ο Μέγας Καγκελάριος, ο οποίος θα είναι ο υπηρεσιακός αρχηγός του Τάγματος και θα διεξάγει τις λειτουργίες του Μεγάλου Διοικητού ή Αναπληρωτή Μεγάλου Διοικητού αν και οι δύο δεν είναι σε θέση να εκτελέσουν τις λειτουργίες του αξιώματός τους λόγω απουσίας ή ασθενείας.

γ) Ο Μέγας Τελετάρχης, που θα διοριστεί από τον Μεγάλο Διοικητή με επικύρωση του Ύπατου Συμβουλίου και θα κρατάει το αξίωμα όσο ευχαριστεί τον Μεγάλο Διοικητή ή μέχρι παραίτηση, αν τύχει νωρίτερα, θα συστήσει και θα ρυθμίσει όλες τις τελετές του Τάγματος σε αντιστοιχία με τις ευχές του Ύπατου Συμβουλίου.

δ) Ο Ύπατος Στρατηγός Εφημέριος, ο οποίος θα είναι ο Χριστιανός κληρικός της Επισκοπικής βαθμίδας, και ο οποίος θα διορίζεται από τον Μεγάλο Διοικητή με επικύρωση του Ύπατου Συμβουλίου, θα κρατάει το αξίωμα όσο ευχαριστεί τον Μεγάλο Διοικητή ή μέχρι την παραίτησή του αν γίνει νωρίτερα, θα είναι ο σύμβουλος του Ύπατου Συμβουλίου σε όλα τα θέματα εκκλησιαστικής φύσεως και θα καθορίζουν τη μορφή της θρησκευτικής λειτουργίας και των προσευχών που θα χρησιμοποιούνται σε τέτοιες περιπτώσεις εφ’ όσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό, τους Κανονισμούς ή τους Κανόνες.

ε) Ο Μέγας Οπλονόμος, ο οποίος θα διορίζεται από τον Μεγάλο Διοικητή με επικύρωση του Ύπατου Συμβουλίου και θα κρατάει το αξίωμα όσο ευχαριστεί τον Μεγάλο Διοικητή ή μέχρι την παραίτησή του αν γίνει νωρίτερα, θα είναι υπεύθυνος για τις διεθνείς φιλανθρωπικές και ανθρωπιστικές δραστηριότητες του Τάγματος σε αντιστοιχία με τις επιθυμίες του Ύπατου Συμβουλίου.

στ) Ο Μέγας Επιθεωρητής, που θα διορίζεται από τον Μεγάλο Διοικητή με επικύρωση από το Ύπατο Συμβούλιο, και θα κρατάει το αξίωμα όσο ευχαριστεί τον Μεγάλο Διοικητή ή μέχρι την παραίτησή του αν γίνει νωρίτερα, θα είναι υπεύθυνος να χειριστεί οποιεσδήποτε διαμάχες μπορεί να προκύψουν ανάμεσα στους Ύπατους Αξιωματικούς, το Ύπατο Συμβούλιο και τα συστατικά του σώματα ή μέλη του Τάγματος, ή μέλη του κοινού κλπ

ζ) Ο Στρατηγός Γραμματέας που θα διορίζεται από τον Μεγάλο Διοικητή με επικύρωση από το Ύπατο Συμβούλιο, και θα κρατάει το αξίωμα όσο ευχαριστεί τον Μεγάλο Διοικητή ή μέχρι την παραίτησή του αν γίνει νωρίτερα, θα είναι υπεύθυνος για όλα τα διεθνή διοικητικά θέματα του Τάγματος.

η) Ο Μέγας Θησαυροφύλαξ, που θα διορίζεται από τον Μεγάλο Διοικητή με επικύρωση από το Ύπατο Συμβούλιο, και θα κρατάει το αξίωμα όσο ευχαριστεί τον Μεγάλο Διοικητή ή μέχρι την παραίτησή του αν γίνει νωρίτερα, θα είναι υπεύθυνος για όλα τα διεθνή οικονομικά θέματα του Τάγματος.

2.

Ο Μέγας Διοικητής μπορεί να διορίζει άλλους αξιωματικούς οι οποίοι, με επικύρωση του Ύπατου Συμβουλίου, θα κρατούν το αξίωμα όσο ευχαριστεί τον Μεγάλο Διοικητή ή μέχρι την παραίτησή τους αν γίνει νωρίτερα, και θα είναι υπεύθυνοι για τέτοια ζητήματα όπως μπορεί να αναφέρονται σε εκείνους από τον Μεγάλο Διοικητή.

3.

Οι Ύπατοι Αξιωματικοί άλλοι από τον Μεγάλο Διοικητή, τον Αναπληρωτή Μεγάλο Διοικητή και τον Μεγάλο Καγκελάριο, μπορεί στην αρχή της θητείας τους να μην υπηρετούν Μεγάλους Προκαθημένους μιας Μεγάλης Επικράτειας.

4.

Μετά το τέλος της θητείας του αξιώματος τους, όλοι οι Ύπατοι Αξιωματικοί θα δικαιούνται να κρατούν το τίτλο του αξιώματός τους ακολουθούμενο από τη λέξη "επίτιμος".

5.

Ειδικοί Μεγάλοι Αξιωματικοί.

α) Ο Μέγας Άρχων, που θα εκλεγεί από το Ύπατο Συμβούλιο για μια θητεία οκτώ ετών, θα είναι ο τελετουργικός επικεφαλής του Τάγματος, θα εκπροσωπεί το Τάγμα στις διπλωματικές και διεθνείς λειτουργίες, και θα εκτελεί τέτοια καθήκοντα όπως θα είναι αμοιβαία συμφωνημένο με το Ύπατο Συμβούλιο.

 

β) Ο Θρησκευτικός Προστάτης θα είναι ο ανώτατος Χριστιανός θρησκευτικός ηγέτης που θα συναινεί στο να παρέχει θρησκευτική προστασία και καθοδήγηση στο Τάγμα.

 

Άρθρο VIII. Το Ύπατο Συμβούλιο.

- Ο Μέγας Διοικητής,

- Ο Αναπληρωτής Μεγάλος Διοικητής,

- Ο Μέγας Καγκελάριος,

- Ο Μέγας Θησαυροφύλαξ,

- Ο Στρατηγός Γραμματέας και

- Ο Μέγας Επιθεωρητής

θα είναι το Ύπατο Συμβούλιο του Τάγματος.

Το Ύπατο Συμβούλιο θα συναντάται με κλήση του Μεγάλου Διοικητού, θα εξετάζει όλα τα ζητήματα που αναφέρονται σε αυτό από τον Μεγάλο Διοικητή και θα κάνει συστάσεις για δράση στο Ύπατο Συμβούλιο και θα εφαρμόζει όλες τις αποφάσεις του Ύπατου Συμβουλίου.

 

 

Άρθρο IX. Εξουσίες και Σύσταση της Μεγάλης Γενικής Συνόδου.

1.

Θα πρέπει να λαβαίνει χώρα μια Μεγάλη Γενική Σύνοδος του Τάγματος η οποία, υποκείμενη στην εξουσία και δικαιοδοσία του Ύπατου Συμβουλίου, θα είναι το κυβερνών σώμα του Τάγματος και μπορεί να μελετά και να κάνει συστάσεις στο Ύπατο Συμβούλιο σχετικά με όλα τα ζητήματα τα οποία θα ανήκουν στις διεθνείς υποθέσεις ή έργο του Τάγματος και, χωρίς προκατάληψη στην πλειονότητα των προαναφερθέντων, μπορεί να ασκήσει οποιεσδήποτε εξουσίες ή δικαιοδοσία ρητά παρεχόμενες στην Μεγάλη Γενική Σύνοδο, από αυτό το Καταστατικό, Κανονισμούς ή Κανόνες.

2.

Η Μεγάλη Γενική Σύνοδος θα αποτελείται από όλα τα μέλη του Τάγματος που θα έχουν δικαιοδοσία να ψηφίζουν πάνω σε όλα τα θέματα που θίγει ο Μεγάλος Διοικητής.

Οι ψήφοι θα παίρνονται με βάση τη μία ψήφο ανά δέκα μέλη ( ή κλάσμα επομένως) για το οποίο οι οφειλές και υποχρεώσεις είναι πληρωμένες.

3.

Αλλαγές μπορεί να γίνονται, με την έγκριση του Ύπατου Συμβουλίου, στη σύνθεση της Μεγάλης Γενικής Συνόδου με μια απόφαση που περνάει σε κάποια τακτική ή έκτακτη Μεγάλη Σύνοδο από όχι λιγότερο από 2/3 των όσων είναι παρόντες και ψηφίζουν.

 

Άρθρο X. Διαδικασίες στην Μεγάλη Γενική Σύνοδο.

1.

Η Μεγάλη Γενική Σύνοδος θα συγκαλείται από την αρχή του Ύπατου Συμβουλίου όχι λιγότερο από μια φορά κάθε δύο χρόνια με όχι λιγότερο από διάστημα προηγούμενης ειδοποίησης 188 ημερών.

2.

Το Ύπατο Συμβούλιο μπορεί ανά πάσα στιγμή να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Σύνοδο κι έτσι θα τη συγκαλέσει με αίτημα 1/5 των μελών, ή σε εφαρμογή μιας απόφασης από μια εθνική δικαιοδοσία περιλαμβάνοντας ένα αίτημα υπό εκείνη την έννοια, τέτοιο αίτημα, που σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει μια την υποβολή μιας δήλωσης των προτάσεων ή ειδικών θεμάτων στην Μεγάλη Γενική Σύνοδο.

Η ειδοποίηση σύγκλησης μιας Έκτακτης Μεγάλης Γενικής Συνόδου θα είναι το έναυσμα για την υποβολή των προτάσεων ή των ειδικών θεμάτων. Σε ειδικές περιπτώσεις η κανονική προηγούμενη ειδοποίηση των 188 ημερών μπορεί , με την έγκριση του Ύπατου Συμβουλίου, να μειωθεί σε 90 ημέρες. Στην Έκτακτη Μεγάλη Γενική Σύνοδο δεν θα διεκπεραιώνεται καμία άλλη δουλειά πέρα από την ειδοποίηση.

3.

Η Μεγάλη Γενική Σύνοδος θα λαβαίνει χώρα ανάλογα με την αρχαία χρήση, και πάντα θα κάνει έναρξη και λήξη με προσευχή.

4.

Το Ύπατο Συμβούλιο, με πρόταση της Μεγάλης Γενικής Συνόδου, και υποκείμενο στους όρους της παραγράφου 2 αυτού του Άρθρου, μπορεί να κάνει κανονισμούς ως προς τον τρόπο με τον οποίο η Μεγάλη Γενική Σύνοδος θα διεξάγει τη δουλειά της και, χωρίς προκατάληψη στην πλειονότητα των προαναφερθέντων, τέτοιοι κανονισμοί μπορεί να προγράφουν ποιοι θα προεδρεύουν κατά την απουσία του Μεγάλου Διοικητού, τον αριθμό των μελών που σχηματίζουν μια απαρτία, τη συμπλήρωση συνηθισμένων κενών θέσεων στα μέλη της Μεγάλης Γενικής Συνόδου, τη μέθοδο της ψηφοφορίας και τις προϋποθέσεις κατά τις οποίες άτομα που δεν είναι μέλη της Μεγάλης Γενικής Συνόδου μπορεί να γίνουν δεκτά προς ακρόαση σε οποιαδήποτε συνάντηση.

 

 

Άρθρο XI. Ίδρυση του Τάγματος.

Τα συστατικά ιδρύματα του Τάγματος είναι οι Μεγάλες Επικράτειες και οι Επικράτειες.

Στο χρόνο της αρχικής υιοθέτησης αυτού του Καταστατικού τα συστατικά ιδρύματα του Τάγματος είναι εκείνες οι Ναιτικές οργανώσεις που υπέγραψαν στο τέλος αυτού του Καταστατικού και που διατηρούν τις υποχρεώσεις των μελών που περιγράφονται στο Καταστατικό.

Κανονισμοί και Κανόνες. Κάθε Ναιτική ομάδα που επιθυμεί να γίνει μέλος του Τάγματος μπορεί να υποβάλλει αίτηση στο Ύπατο Συμβούλιο για μέλος του Τάγματος και με αποδοχή και συμφωνία να διατηρήσει τις υποχρεώσεις του μέλους που περιγράφονται στο Καταστατικό, τους Κανονισμούς και τους Κανόνες, θα είναι το μέλος του Τάγματος.

 

 

Μέρος Τρίτο - Μέλη

Άρθρο XI I. Βαθμοί του Τάγματος.

1.

Το Τάγμα θα αναγνωρίσει τις ακόλουθες Βαθμίδες:

- Βαθμός I Ιππότες και Αρχόντισσες Μεγαλόσταυρος του Ναού(GCTJ/DGCTJ)

- Βαθμός IΙ Ιππότες και Αρχόντισσες Μέγας Αξιωματικός του Ναού (GOTJ/DOTJ)

- Βαθμός ΙΙI Ιππότες και Αρχόντισσες Διοικητής του Ναού (KCTJ/DCTJ)

- Βαθμός IV Ιππότες και Αρχόντισσες του Ναού (KTJ/DTJ)

 

2.

Οι μετέπειτα ονομασίες που υιοθετήθηκαν για κάθε Βαθμό μπορεί να χρησιμοποιηθούν καταλλήλως από εκείνους στους οποίους εφαρμόζονται για τον σκοπό της ένδειξης του βαθμού τους στο Τάγμα στο κείμενο της κάθε περίπτωσης ή θέματος που συνδέεται με τη συμμετοχή τους στο έργο του Τάγματος, ή για συμπερίληψη σε οποιαδήποτε έκδοση μιας βιογραφικής φύσης αλλά, υποκείμενη σε αυτό, αποδοχή, επισύναψη, ή προαγωγή σε οποιοδήποτε βαθμό του Τάγματος, ή τα προνόμια που απορρέουν από το φόρεμα των εμβλημάτων που προσιδιάζει ή ανήκει εις τούτο, δεν θα παρέχει κάποιον βαθμό, στυλ, τίτλο, αξίωμα, ονομασία ή οποιοδήποτε κοινωνικό προβάδισμα.

 

Άρθρο XIII. Προαγωγές στο Τάγμα.

Προαγωγή στο Τάγμα σε Βαθμό I (Μεγαλόσταυρο) θα παρέχεται μόνο από έναν Μεγάλο Προκαθήμενο ή από το Ύπατο Συμβούλιο.

 

Άρθρο XIV. Οφειλές και Οικονομικές Υποχρεώσεις Ιδρύσεως.

Το Τάγμα είναι αφιερωμένο σε φιλανθρωπικά έργα και ανθρωπιστική δράση, και είναι πρωταρχικός κανόνας ότι εκείνοι που ανήκουν στο Τάγμα θα συνεισφέρουν στο φιλανθρωπικό και ανθρωπιστικό έργο τέτοιες οφειλές και οικονομικές υποχρεώσεις όπως θα ορίζονται από καιρό σε καιρό από το Ύπατο Συμβούλιο. Με τη λύση του Τάγματος, ότι ποσά μείνουν, μετά την πληρωμή των χρεών, θα είναι στη διάθεση του Ύπατου Συμβουλίου, που θα το ξοδέψει για φιλανθρωπικούς λόγους όπως επιλέξει.

 

Άρθρο XV. Διερμηνεία και Τροποποίηση.

1.

Σε αυτό το Καταστατικό, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το κείμενο, λέξεις που δηλώνουν το αρσενικό, θα συμπεριλαμβάνουν πάντα και θηλυκό, λέξεις στον ενικό θα περιλαμβάνουν τον πληθυντικό, όλα όπως αρμόζουν στο κείμενο.

2.

Εάν ανά πάσα στιγμή το Ύπατο Συμβούλιο, σε άσκηση των εξουσιών που του παρέχονται, ορίσει ότι οποιοδήποτε αξίωμα ή σώμα που συγκροτείται από ή κάτω από αυτό το Καταστατικό, θα αλλάξει τον τίτλο του σε έναν νέο τίτλο, οποιαδήποτε αναφορά σε τέτοιο αξίωμα ή σώμα σε αυτό το Καταστατικό, ή σε οποιουσδήποτε Κανονισμούς ή Κανόνες που θα γίνει από εκεί και πέρα θα αναγιγνώσκεται και θα ερμηνεύεται ως αναφορά σε τέτοιο αξίωμα ή σώμα από τέτοιο νέο τίτλο.

3.

Εάν προκύπτει κάποιο ζήτημα ως προς την μετάφραση αυτού του Καταστατικού, το ζήτημα θα αναφερθεί στο Ύπατο Συμβούλιο, του οποίου η απόφαση θα είναι η τελική.

Υιοθετήθηκε 2 Νοεμβρίου 1996

 

 

Ύπατο Συμβούλιο

Salzburg, Austria

Τροποποιημένο 17 Απριλίου 1999

Ύπατο Συμβούλιο

Γλασκόβη, Σκοτία

Τροποποιημένο 27 Οκτωβρίου 2000

Ύπατο Συμβούλιο

Βιέννη, Αυστρία

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

Δέχομαι

Γενικό Πρόγραμμα Μ.Ε.τ.Ε 2023

Η Διακήρυξη των Βρυξελλών

Παγκόσμιο Συνέδριο OSMTH - International

Αθήναι - Ελλάς

18 - 21 Σεπτεμβρίου 2013

Ιστορικές Στιγμές

Το τάγμα στο διαδίκτυο

OSMTH - INTERNATIONAL

Καταστατικό της Μεγάλης Επικράτειας της Ελλάδος

Τυπικά Συναντήσεων - Τελετές

Καστρολόγος

Βιβλίο

του Ινστιτούτου Ναϊτικών Μελετών και Έρευνας

Μπορείτε να το προμηθευτείτε απο το βιβλιοπωλείο Οδός Πανός, Διδότου 39 και Ιπποκράτους, 106 80 Αθήνα, τηλ. 2103616782

Μάθετε Ελληνικά - Learn Greek

Ρεγκάλια - Διαφημιστικά Δώρα