OSMTH Greece

Ινστιτούτο Ναϊτικών Μελετών και Έρευνας

Κανονισμός Ινστιτούτου Ναϊτικών Μελετών και Έρευνας

Μεγάλη Επικράτεια της Ελλάδος  
 

1.- Σκοπός

Το Ινστιτούτο Ναϊτικών Μελετών και Έρευνας (Ι.Ν.Μ.Ε.), σκοπό έχει την μελέτη των συνθηκών της δημιουργίας του Ναϊτικού Τάγματος καθώς και την μελέτη των ιστορικών γεγονότων και των επιδράσεων αυτών στην διαμόρφωση της ιστορίας του. Επίσης δίδει μεγάλη βαρύτητα στην ιστορική έρευνα και τεκμηρίωση των ιστορικών γεγονότων καθώς και την έρευνα στον γεωγραφικό χώρο όπου έζησαν και έδρασαν οι Ναΐτες Ιππότες, ειδικότερα δε στον ελλαδικό χώρο.

To I.N.M.E.  ασχολείται με την ιστορία του Τάγματός μας και επισημαίνει στα μέλη, τις αρχές και τον σκοπό της υπαρξής του.

Το Ν.Τ. είχε ως κύριο σκοπό την απελευθέρωση των Αγ. Τόπων και την προστασία των προσκυνητών από τους κινδύνους που διάτρεχαν καθ΄όλην την διάρκεια του ταξιδίου τους.

Η μακρόχρονη παραμονή των Ν.Ι στην περιοχή της ανατολής τους έφερε κοντά με τους ντόπιους πολιτισμούς και τους έκανε κοινωνούς με τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα. Η γνώση αυτή την οποίαν απέκτησαν, είχε σαν αποτέλεσμα να στρέψει την προσοχή των Ναϊτών πρός την φιλοσοφική θεώρηση της ζωής και να προσθέσει στους ήδη υπάρχοντες σκοπούς του Τάγματος και φιλοσοφικές επιδιώξεις.

Σήμερα ο Ν.Ι. , εκτός του κυρίου σκοπού του, που είναι η Φιλανθρωπία και η οποία καθοδηγείται από την Ελπίδα την Πίστη και την Αγάπη, πρέπει να ασχοληθεί και με την φιλοσοφική θεώρηση της σύγχρονης κοινονίας, στρέφοντας την προσοχή του στην απόκτηση της γνώσης η οποία πηγάζει από τις Χριστιανικές αρχές του Τάγματος, την Ιστορία του και την Αρχαία Φιλοσοφία.

Συνεπώς σκοπός του σημερινού Ν.Ι. είναι:

  α) Η ηθική βελτίωση του εαυτού του

  β) Η απόκτηση της θείας γνώσης της χριστιανικής πίστης

  γ) Η εκτέλεσης του καθήκοντος της φιλανθρωπίας και αλληλεγγύης προς τον αναξιοπαθούντα συνάνθρωπό του

2.-Κανονισμός

1) Το Ι.Ν.Μ.Ε. διοικείται από 7μελές συμβούλιο ιπποτών και αρχοντισσών με πρόεδρο τον εκάστοτε Αναπληρωτή Μέγα Εθνικό Διοικητή, ο οποίος ορίζεται από τον Μέγα Εθνικό Διοικητή, καθώς και τα μέλη.

2) Η θητεία των μελών του, διαρκεί χρονικά με την θητεία του Μεγάλου Εθνικού Διοικητού.

3) Το συμβούλιο του Ι.Ν.Μ.Ε. συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το 2μηνο και όποτε άλλοτε κριθεί σκόπιμο από τον πρόεδρό του, συγκαλείται δε με προσωπική του ευθύνη, και με ειδοποίηση των μελών του συμβουλίου από τον γραμματέα του.

4) Οι μηνιαίες συναντήσεις είναι υποχρωτικές για όλα τα μέλη, η απουσία ενός μέλους για τρείς συνεχείς συνεδρίες έχει ως αποτέλεσμα την διαγραφή του από το συμβούλιο του Ι.Ν.Μ.Ε. και την αντικατάσταση του με νέο μέλος από τον Μέγα Εθνικό Διοικητή.

5) Οι αποφάσεις του συμβουλίου λαμβάνονται πλειοψηφικά. Επί ισοψηφίας εάν λείπουν μέλη , η ψήφος του προέδρου, λαμβάνεται ως διπλή.

6) Το συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τέσσερα μέλη τουλάχιστον.

7) Σε ειδικές περιπτώσεις , το συμβούλιο έχει την δυνατότητα να ζητεί την γνώμη εμπειρογνωμόνων εγνωσμένης επιστημονικής αξίας και καταρτίσεως. Η γνώμη αυτή έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και η εφαρμογή της εναπόκειται στην ψηφοφορία των μελών του συμβουλίου.

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

Δέχομαι

Γενικό Πρόγραμμα Μ.Ε.τ.Ε 2023

Η Διακήρυξη των Βρυξελλών

Παγκόσμιο Συνέδριο OSMTH - International

Αθήναι - Ελλάς

18 - 21 Σεπτεμβρίου 2013

Ιστορικές Στιγμές

Το τάγμα στο διαδίκτυο

OSMTH - INTERNATIONAL

Καταστατικό της Μεγάλης Επικράτειας της Ελλάδος

Τυπικά Συναντήσεων - Τελετές

Καστρολόγος

Βιβλίο

του Ινστιτούτου Ναϊτικών Μελετών και Έρευνας

Μπορείτε να το προμηθευτείτε απο το βιβλιοπωλείο Οδός Πανός, Διδότου 39 και Ιπποκράτους, 106 80 Αθήνα, τηλ. 2103616782

Μάθετε Ελληνικά - Learn Greek

Ρεγκάλια - Διαφημιστικά Δώρα