OSMTH Greece

Καταστατικό της Μεγάλης Επικράτειας της Ελλάδος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ
ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΙΠΠΟΤΙΚΟ ΤΑΓΜΑ του ΝΑΟΥ των ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ"

Στην Αθήνα σήμερα την 16/2/2009 αυτοί που υπογράφουν παρακάτω το παρόν, και συγκεκριμένα οι:
1) Τxxxxxxxx Μxxxxxx του Ιxxxx, κάτοικος xxxxxxxx οδός xxxxxxxx με Α.Δ.Τ xxxxxxxx , 2) Κxxxxxxxx Σxxxxxx του Ιxxxx, κάτοικος xxxxxxxx οδός xxxxxxxx με Α.Δ.Τ xxxxxxxx 3) Κxxxxxxxx Γxxxxxx του Αxxxx, κάτοικος xxxxxxxx οδός xxxxxxxx με Α.Δ.Τ xxxxxxxx 4) Τxxxxxxxx Δxxxxxx του Αxxxx, κάτοικος xxxxxxxx οδός xxxxxxxx με Α.Δ.Τ xxxxxxxx και 5) Αxxxxxx Σxxxxxxxx του Τxxxx, κάτοικος xxxxxxxx οδός xxxxxxxx με Α.Δ.Τ xxxxxxxx.
Δηλώνουν, συμφωνούν και συναποδέχονται τα επόμενα:
Ιδρύουν αστική εταιρία, μη κερδοσκοπική, η οποία υπόκειται στις περί δημοσιεύσεως των εταιριών του είδους αυτού διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της οποίας το Καταστατικό έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Επωνυμία

Ιδρύεται Αστική Εταιρία μη κερδοσκοπικού σκοπού με την επωνυμία "Το Κυρίαρχο Ιπποτικό Τάγμα του Ναού των Ιεροσολύμων - Ελληνική Επικράτεια" και το διακριτικό Τίτλο "OSMTH-Greece". Η εταιρία θα λειτουργεί υπό τους κανονισμούς του Διεθνούς Τάγματος με το όνομα "Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani" αναγνωρισμένη επισήμως από το Ελβετικό Κράτος (CH-660.1972999-4) και αναγνωρισμένη επίσης ως μη Κυβερνητική Οργάνωση υπό ειδικό καθεστώς του ΟΗΕ (19885/26.07.2002) και βάσει του Πιστοποιητικού αναγνωρίσεως μας ως μέλος χώρα του Παγκοσμίου Τάγματος.
Το συντετμημένο όνομα της Εταιρίας θα είναι OSMTH-Greece.
Η έκφραση της επωνυμίας "Κυρίαρχο Ιπποτικό Τάγμα" είναι εντελώς εθιμοτυπική και ιστορική.
Η OSMTH-Greece θα λειτουργήσει ως Μεγάλη Επικράτεια του OSMTH σύμφωνα με τους κανονισμούς του.


Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Νίκαια Πειραιά και συγκεκριμένα επί της οδού Κxxxxxxxx αρ.xx (πρώην xx) οικοδόμη. Η εταιρία δύναται να ιδρύει παραρτήματα εντός της Ελληνικής Επικράτειας σε πόλεις Νομών τα οποία στο εξής θα ονομάζονται "Διοικήσεις".


Άρθρο 3
Νομική Φύση

Η εταιρία αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με χαρακτήρα μη κερδοσκοπικό.
Η εταιρία είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο, με την έννοια του άρθρου 784 του ΑΚ και η ευθύνη των μελών της για τα χρέη της περιορίζεται στο ποσόν της κατά το άρθρο 6 του παρόντος εισφοράς των και μόνον.
Τονίζεται ότι η εταιρία δεν εξαρτάται από κανένα Δημόσιο ή Ιδιωτικό Οργανισμό κερδοσκοπικού χαρακτήρα.


Άρθρο 4
Σκοπός

Η OSMTH-Greece λειτουργεί με τις οδηγίες τους σκοπούς και κατευθύνσεις του Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani το οποίο θα αναφέρεται ως OSMTH. Σκοποί της εταιρίας είναι οι παρακάτω:

 • Να δώσει την ευκαιρία για π ρακτική της οικουμενικής Χριστιανοσύνης
 • Να ενθαρρύνει και να προωθήσει γενικά το Χριστιανικό Ανθρωπιστικό έργο και τη φιλανθρωπία γενικά.
 • Να ενθαρρύνει ότι συμβάλλει στην πνευματική και ηθική ενδυνάμωση της Ανθρωπότητας.
 • Να υποστηρίζει τις αντιλήψεις του Χριστιανικού Ιπποτισμού
 • Να ερευνά και να αφομοιώνει τα ιστορικά ιδανικά του Τάγματος
 • Να δημιουργεί και να διαχειρίζεται Ιδρύματα, Συμβούλια, Οργανώσεις, Κέντρα ή άλλα υποτελή Νομικά Πρόσωπα για να διευκολύνει το έργο του Τάγματος σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, εκτός της δικαιοδοσίας της. Η ανάπτυξη των προσωπικών σχέσεων μεταξύ των μελών του, με τρόπο που να δημιουργεί ευκαιρίες για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.
 • Την διεθνή αμοιβαία κατανόηση, την επίδειξη καλής θελήσεως και την ανάπτυξη της ειρηνικής διαβιώσεως με την δημιουργία και διατήρηση σε όλο τον κόσμο φιλικών σχέσεων, μεταξύ ανθρώπων που πιστεύουν στο ιδεώδες της εξυπηρετήσεως του πλησίον.
 • Η παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας προς τους πληθυσμούς αναπτυσσόμενων χωρών με σκοπό την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη αυτών των χωρών.
 • Τον απόλυτο σεβασμό των δικαιωμάτων των άλλων, που θα έχει σαν βάση την αναγνώριση της αξίας κάθε ατόμου.
 • Την ανάπτυξη και βοήθεια κάθε πνευματικής αξίας και την προώθηση του πολιτισμού με την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 • Την ίδρυση Διοικήσεων-Παραρτημάτων σε όλες τις πρωτεύουσες των Νομών της Ελληνικής Επικράτειας.

Άρθρο 5
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται αόριστη, αρχίζει από σήμερα και λήγει με τον τρόπο που ορίζεται παρακάτω.


Άρθρο 6
Περιουσία και Κεφάλαιο

Η περιουσία της εταιρίας αποτελείται από τις συνεισφορές των εταίρων, από τακτικές συνδρομές ή έκτακτες ενισχύσεις και χορηγίες αυτών ή τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, από επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις του κράτους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της τοπικής αυτοδιοίκησης και από τις δραστηριότητες και την λειτουργία της εταιρίας.
Κάθε μέλος της εταιρίας συνεισέφερε σήμερα το ποσόν των τριακοσίων (300) Ευρώ για το σχηματισμό του αρχικού κεφαλαίου της εταιρίας, το οποίον ανέρχεται σήμερα στο ποσόν των χιλίων πεντακοσίων (1.500) Ευρώ.
Η εταιρία ως μη κερδοσκοπική, ουδεμία υποχρέωση έχει -ούτε και επιτρέπεται- να διανέμει κέρδη ή να καταβάλει τόκους, κατά τη λειτουργία της ή τη διάλυσή της, προς τα μέλη της. Τα μέλη της δικαιούνται μόνον στην επιστροφή της προσφοράς των - συνεισφοράς των, εφόσον αυτή δεν έχει αναλωθεί.
Το κεφάλαιο της εταιρίας ουδέποτε μπορεί να διανεμηθεί στα μέλη της, αλλά διατίθεται καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της εταιρίας και από τα αρμόδια όργανα αποκλειστικώς και μόνον για την προώθηση και την πραγματοποίηση των σκοπών της.
Σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, τα τυχόν, πέρα των εισφορών των εταίρων εναπομείναντα καθαρά κεφάλαια διατίθενται σε παρεμφερές Ίδρυμα σωματείο ή εταιρία που λειτουργούν, με απόφαση του Υπάτου Συμβουλίου.


ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 7
Όργανα της εταιρίας

Όργανα της εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση που στο εξής θα ονομάζεται "Εθνική Συνέλευση της Ελληνικής Επικράτειας" και το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο στο εξής θα ονομάζεται "Ύπατο Συμβούλιο Αρχόντων της Ελληνικής Επικράτειας".


Άρθρο 8
Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το Όργανο που εκπροσωπεί της εταιρία και χειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις.Κατ' εξαιρέση την εταιρία, στην πάσης φύσεως σχέσεις της με το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπεί ο εκάστοτε Μέγας Προκαθήμενος της Μεγάλης Επικράτειας, και σε περίπτωση κωλύματός του ο Μέγας Καγκελάριος. Μέχρι του έτους 2013 καθήκοντα Μεγάλου Προκαθημένου εκτελεί ο Μπογός Τσολακιάν του Ισαάκ. Η ονομασία αυτού θα είναι "Ύπατο Συμβούλιο" και απαρτίζεται από τους κάτωθι αξιωματούχους οι οποίοι θα ονομάζονται "Μεγάλοι Άρχοντες":

Μέγας Προκαθήμενος: Εκλέγεται από την Εθνική Συνέλευση για να ασκήσει όλα τα προνόμια της διοικήσεως για μια πενταετία. Είναι υπεύθυνος για την σωστή συμπεριφορά των μελών του OSMTH-Greece και των οικονομικών δοσοληψιών του OSMTH-Greece και έχει την ανώτατη διοικητική ευθύνη, όπως επίσης έχει την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία του OSMTH-Greece, βάσει του Καταστατικού Χάρτη των Κανονισμών και των Εγκυκλίων του Παγκοσμίου OSMTH. Διορίζει όλους τους Μεγάλους Άρχοντες, τους εκπροσώπους των Περιφερειών (Μεγάλοι Ταξιάρχες) και τους Μεγάλους Αξιωματικούς. Διοικεί, διευθύνει και διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις και εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον πάσης Διοικητικής, Δικαστικής και άλλης Αρχής και Τραπεζών και σε όλες τις σχέσεις ή διαφορές με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου και έναντι γενικώς κάθε Αρχής και Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας. Αποδέχεται, επάγεται και αντεπάγεται όρκους, παρίσταται ως νόμιμος εκπρόσωπος ενώπιον πάσης Διοικητικής, Δικαστικής ή Αστυνομικής Αρχής και δικαιούται προς επίτευξη του παραπάνω αναφερόμενου σκοπού της εταιρίας να κάνει χρήση της εταιρικής επωνυμίας, να δεσμεύει νόμιμα και να αναλαμβάνει υποχρεώσεις με την υπογραφή του, όταν αυτή τίθεται υπό την επωνυμία της εταιρίας, να ενεργεί καταθέσεις ή αναλήψεις οπουδήποτε χρηματικού ποσού από Τράπεζες, να υπογράφει και να εισπράττει κάθε χρηματικό ποσό που είναι κατατεθειμένο ή κατεχόμενο από οποιονδήποτε, να εισπράττει χρηματικές εντολές υπέρ της εταιρίας, εμβάσματα, επιταγές και εντάλματα, να παρέχει εξοφλήσεις, να συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση παραστατική ή περιεκτική δικαιωμάτων και υποχρεώσεων με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου και να εκδίδει, υπογράφει και αποδέχεται οποιασδήποτε φύσης πιστωτικούς τίτλους. Δικαιούται επίσης να εξουσιοδοτεί ή να παρέχει πληρεξούσια σε τρίτα πρόσωπα για τη διενέργεια πράξεων της εταιρίας ή την εκπροσώπηση αυτής από τρίτους, να προσλαμβάνει και να απολύει το απαιτούμενο προσωπικό, να αναθέτει εντολές σε λογιστές, νομικούς συμβούλους (δικηγόρους) και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως, διαχείρισης ή εκπροσώπησης της εταιρίας χωρίς κανένα περιορισμό.

Αναπληρωτής Μέγας Προκαθήμενος: Διορίζεται από το Μέγα Προκαθήμενο για μια θητεία πέντε ετών. Αντικαθιστά τον Μεγάλο Προκαθήμενο σε όλα τα καθήκοντά του όταν τούτος κωλύεται. Επίσης τον εκπροσωπεί ως μέλος στο Παγκόσμιο Συμβούλιο εφ' όσον προσκομίσει επίσημο διορισμό από τον Μεγάλο Προκαθήμενο.

Μέγας Καγκελάριος: Διορίζεται από το Μέγα Προκαθήμενο για μια θητεία πέντε ετών. Είναι βοηθός του Μ. Προκαθημένου. Ο Προκαθήμενος μπορεί να τον εξουσιοδοτήσει να εκτελεί μονίμως συγκεκριμένα καθήκοντα, όπως επίσης και τις ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβαίνει κατά την απουσία αυτού. Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και εύρυθμη λειτουργία των Διοικήσεων και λαμβάνει όλες τις Αναφορές των Διοικητών υποβάλλοντας αυτές στο Ύπατο Συμβούλιο.

Mέγας Γραμματέας: Διορίζεται από το Μέγα Προκαθήμενο για μια θητεία πέντε ετών. Τηρεί τα βιβλία των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. του OSMTH-Greece. Επίσης φροντίζει για την ειδοποίηση των μελών του Δ.Σ. για την επόμενη συνεδρίαση όπως και των μελών των διαφόρων επιτροπών που ορίζει ο Μ. Προκαθήμενος. Τηρεί την εισερχόμενη αλληλογραφία και φροντίζει για την εξερχόμενη κατόπιν εντολής του Προκαθημένου. Επίσης έχει την ευθύνη της άμεσης ενημέρωσης του Προκαθημένου ως προς το περιεχόμενο της αλληλογραφίας. Επιπλέον ενημερώνει τα μέλη του Γ. Συμβουλίου βάσει εντολών του Μ. Προκαθημένου. Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας του τα καθήκοντά του μεταβιβάζονται στον Επιθεωρητή.

Μέγας Θησαυροφύλακας: Διορίζεται από το Μέγα Προκαθήμενο για μια θητεία πέντε ετών. Τηρεί το ταμείο του OSMTH-Greece καταγράφοντας τις εισπράξεις και τις πληρωμές και παρουσιάζει τον οικονομικό απολογισμό κατ' έτος με την ετήσια αναφορά του στον Μ. Προκαθήμενο και στην Εθνική Συνέλευση. Εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας και ενεργεί τις πληρωμές με συνυπογραφή του Μεγάλου Προκαθημένου. Επίσης είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των οικονομικών των Διοικήσεων. Έχει την υποχρέωση να τηρεί τα απαιτούμενα από το Νόμο για τις εταιρίες εμπορικά βιβλία και φορολογικά στοιχεία είτε αυτοπροσώπως είτε με το κατάλληλο υπαλληλικό προσωπικό. Έχει επίσης δικαίωμα να ενεργεί καταθέσεις ή αναλήψεις οποιουδήποτε χρηματικού ποσού από Τράπεζες, να υπογράφει και να εισπράττει κάθε χρηματικό ποσό που είναι κατατεθειμένο ή κατεχόμενο από οποιονδήποτε, να εισπράττει χρηματικές εντολές υπέρ της εταιρίας, εμβάσματα, επιταγές και εντάλματα, να παρέχει εξοφλήσεις πάντα με τη σύμφωνη ενυπόγραφη γνώμη του Μεγάλου Προκαθημένου.

Μέγας Επιθεωρητής: Διορίζεται από το Μέγα Προκαθήμενο για μια θητεία πέντε ετών. Είναι υπεύθυνος για την σωστή τήρηση του Καταστατικού, των Κανονισμών και της εύρυθμης λειτουργίας των Διοικήσεων βάσει των εγκυκλίων της Μ. Επικράτειας της Ελλάδος. Προεδρεύει του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Μ. Επικράτειας.

Μέγας Νομοφύλακας: Διορίζεται από το Μέγα Προκαθήμενο για μια θητεία πέντε ετών. Είναι ο Νομικός Συμπαραστάτης της Επικράτειας, εκπροσωπεί αυτήν ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής ως Νομικός Σύμβουλος και προεδρεύει της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων τα μέλη της οποίας διορίζονται από το Μέγα Προκαθήμενο.

Μέγας Τελετάρχης: Διορίζεται από τον Μεγάλο Προκαθήμενο για μια θητεία πέντε ετών. Είναι ο αρμόδιος για την εύρθμη και κατά το τυπικό πραγματοποίηση όλων των εκδηλώσεων της Μεγάλης Επικράτειας.

Μέγας Αρχειοθέτης:

Διορίζεται από τον Μεγάλο Προκαθήμενο για μια θητεία πέντε ετών. Είναι ο αρμόδιος άρχων για την τήρηση του αρχείου της Μεγάλης Επικρατείας της Ελλάδος.

Οι εννέα αυτοί αξιωματικοί αποτελούν το Ύπατο Συμβούλιο του OSMTH-Greece, διορίζονται από το Μέγα Προκαθήμενο για μια θητεία πέντε ετών και μπορούν να αντικατασταθούν από αυτόν ανά πάσα στιγμή και σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα και πάντα με πρωτοβουλία του Μεγάλου Προκαθημένου ή λόγω παραίτησής τους. Οι αντικαταστάτες υπηρετούν μόνο για το υπόλοιπο της θητείας. Συναντώνται όταν κρίνεται απαραίτητο σε Συμβούλιο οργανώνοντας τις εργασίες του OSMTH-Greece και εφαρμόζοντας τις ευθύνες που τους εμπιστεύθηκε η Ολομέλεια της Εθνικής Συνέλευσης της Ελληνικής Επικράτειας.
Το Ύπατο Συμβούλιο αποτελεί το Διοικητικό και Εκτελεστικό Όργανο του OSMTH-Greece. Οι αποφάσεις του Υπάτου Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για την απαρτία του απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον τεσσάρων (4) από τα μέλη του.


Άρθρο 9
Λοιποί Μεγάλοι Αξιωματικοί

Συμπληρωματικά με τους Μεγάλους Άρχοντες του OSMTH-Greece και άλλοι Αξιωματικοί διοικητικοί και τελετουργικοί είναι αναγκαίο να υφίστανται για την σωστή λειτουργία του OSMTH-Greece. Διορίζονται από τον Μεγάλο Προκαθήμενο και είναι οι κάτωθι:

 • Μέγας Εφημέριος
 • Μέγας Πρωτοσπαθάριος
 • Μεγάλη Κυρία Σταυροφόρος
 • Μέγας Κήρυκας (Εράλδος)
 • Μέγας Ελεονόμος
 • Μέγας Αρχηγός της Φρουράς
 • Μεγάλη Κυρία Υπεύθυνη Πρωτοκόλλου
 • Μέγας Φροντιστής
 • Μέγας Επόπτης
 • Μέγας Κοινωνικός Λειτουργός
 • Μέγας Προστάτης των Ιπποτών
 • Μέγας Ιστορικός
 • Μέγας Αρχειοθέτης
 • Μέγας Εκδότης
 • Μέγας Αναγνώστης
 • Μέγας Ελεγκτής

Οι Αξιωματικοί υπηρετούν για θητεία ενός έτους, εκτός αν αντικατασταθούν από τον Μ. Προκαθήμενο λόγω ανικανότητας εκτέλεσης καθηκόντων ή το ζητήσουν οι ίδιοι. Οι αντικαταστάτες υπηρετούν μόνο για το υπόλοιπο της θητείας του αντικατασθέντος Αξιωματικού.
Οι Αξιωματικοί μπορούν να υπηρετήσουν συνεχόμενες θητείες.


Άρθρο 10
Συμβούλιο Μεγάλων Ταξιαρχών

Το Συμβούλιο των Μεγάλων Ταξιαρχών απαρτίζεται από δώδεκα (12) Ιππότες οι οποίοι ονομάζονται "Μεγάλοι Ταξιάρχες" και οι οποίοι αποτελούν τους εκπροσώπους των Περιφερειών:

 • Αττικής με έδρα την Αθήνα
 • Στερεάς Ελλάδος με έδρα τη Χαλκίδα
 • Θεσσαλίας με έδρα το Βόλο
 • Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη
 • Ανατολικής Μακεδονίας με έδρα την Καβάλα
 • Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά
 • Θράκης με έδρα την Κομοτηνή
 • Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα
 • Πελλοπονήσου με έδρα την Πάτρα
 • Κρήτης με έδρα το Ρέθυμνο
 • Νήσων Αιγαίου με έδρα τη Μυτηλίνη και
 • Ιονίων Νήσων με έδρα την Κέρκυρα


Κάθε Μεγάλος Ταξιάρχης διορίζεται από το Μέγα Προκαθήμενο. Αποτελεί τον Περιφερειακό Υπεύθυνο της περιοχής του. Ασκεί υψηλή εποπτεία στη λειτουργία των Διοικήσεων και σε αυτόν αναφέρονται οι Διοικητές των Διοικήσεων για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τις σχέσεις Διοίκησης και Ελληνικής Επικράτειας. Ο κάθε Μεγάλος Ταξιάρχης αναφέρεται στο Μέγα Προκαθήμενο για τη λειτουργία των Διοικήσεων της Περιφέρειάς του.
Το Συμβούλιο των Μεγάλων Ταξιαρχών συνεδριάζει τέσσερεις (4) φορές ανά έτος υπό την Προεδρία του Μεγάλου Προκαθημένου και την παρουσία όλων των Μεγάλων Αρχόντων του Υπάτου Συμβουλίου της Μεγάλης Επικράτειας της Ελλάδας εξετάζοντας θέματα των περιφερειών τους όπως επίσης τον έλεγχο εφαρμογής των εργασιών βάσει του εγκεκριμένου από την Εθνική Συνέλευση πενταετούς προγράμματος της Μεγάλης Επικράτειας της Ελλάδας.

Άρθρο 11
Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση της εταιρίας θα ονομάζεται "Εθνική Συνέλευση της Ελληνικής Επικράτειας". Απαρτίζεται και έχουν δικαίωμα ψήφου οι Μεγάλοι Άρχοντες του Ύπατου Συμβουλίου, οι Μεγάλοι Ταξιάρχες, οι Μεγάλοι Αξιωματικοί και οι Διοικητές των Διοικήσεων της Ελληνικής Επικράτειας. Σε αυτό μετέχουν επίσης οι Προηγούμενοι Μεγάλοι Προκαθήμενοι και οι Μεγαλόσταυροι χωρίς δικαίωμα ψήφου και οι οποίοι έχουν ρόλο συμβουλευτικό.
Συνεδριάζει σε απαρτία και προχωρεί νόμιμα στις εργασίες της, αν είναι παρόντα τα μισά πλέον ενός από τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η σύνοδος της Εθνικής Συνελεύσεως επαναλαμβάνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα με τα ίδια θέματα και τότε, θεωρείται η συνέλευση σε απαρτία, οσαδήποτε μέλη κι αν είναι παρόντα.
Πριν από την έναρξη των εργασιών της Εθνικής Συνέλευσης τα παρόντα μέλη εκλέγουν τον πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνέλευσης εκ των οποίων ο μεν πρώτος διευθύνει τη συζήτηση, ο δε δεύτερος τηρεί τα δέοντα Πρακτικά. Οι ως άνω εκλέγονται με απλή πλειοψηφία των 50% +1 των παρόντων μελών.
Οι αποφάσεις αυτού λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των 50%+1 των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Μεγάλου Προκαθημένου λογίζεται διπλή.


Άρθρο 12
Εκλογική Διαδικασία και χρόνος θητείας

Ο Μέγας Προκαθήμενος εκλέγεται από την Ολομέλεια της Εθνικής Συνέλευσης του OSMTH-Greece. Στο τελευταίο έτος κάθε θητείας δημιουργείται μια επιτροπή υποψηφιοτήτων όπως παρουσιάζεται παρακάτω. Αυτή η επιτροπή αφού οριστικοποιήσει τα ονόματα και τις θέσεις των υποψηφίων μελών υποβάλλει τον κατάλογο για έγκριση στο Ύπατο Συμβούλιο, οριστικοποιώντας έτσι την διαδικασία διορισμού. Το Ύπατο Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να συναντηθεί σε μυστική σύνοδο με την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων για να συζητήσουν σχετικά με τους υποψηφίους, και να προτείνει άτομα ως εναλλακτική λύση με απόλυτα μυστικές διαδικασίες που δεν κοινοποιούνται εκτός Υπάτου Συμβουλίου. Απαραιτήτως πρέπει να υπάρξει συναίνεση μεταξύ της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και του Υπάτου Συμβουλίου για την θέση του μεγάλου Προκαθημένου. Μόλις τούτο καταστεί δυνατόν ο κατάλογος θεωρείται οριστικοποιημένος και παρουσιάζεται στην Εθνική Συνέλευση η οποία μπορεί να απορρίψει μια υποψηφιότητα με αρνητική ψήφο κατά οποιουδήποτε υποψηφίου ο οποίος χρειάζεται προς έγκριση ψήφο από τα δύο-τρίτα (2/3) των μελών αυτής.
Ένας υποψήφιος για Μέγας Προκαθήμενος πρέπει απαραιτήτως να είναι ενεργό μέλος του OSMTH-Greece τουλάχιστον για 5 έτη και να έχει μια πλήρη θητεία Άρχοντος, Μ. Αξιωματικού ή Διοικητού Διοικήσεως και τουλάχιστον τον βαθμό του Διοικητού Ιπποτών (KCTJ) .


Άρθρο 13
Μέλη

Μέλη στην εταιρία γίνονται δεκτά σύμφωνα με τα διεθνή κριτήρια που έχουν θεσπιστεί από το OSMTH. Έτσι μέλος μπορεί να γίνει οποιοδήποτε άτομο ανήκον σε αναγνωρισμένο Χριστιανικό Δόγμα το οποίο άτομο είναι έντιμο, σεβαστό και καλής φήμης στην κοινωνία και επιθυμεί να υπηρετήσει τις Αρχές της εταιρίας. Αποκλείονται άτομα που έχουν καταδικασθεί για σοβαρά ποινικά αδικήματα.
Η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους προϋποθέτει την ακόλουθη διαδικασία: Κάθε υποψήφιο μέλος υποβάλλει σχετική έντυπη Αίτηση στον Γραμματέα της Διοίκησης στην οποία επιθυμεί να γίνει μέλος. Ο γραμματέας της Διοίκησης φέρει την αίτηση προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Διοίκησης και μετά την έγκρισή της αποστέλλει αυτήν προς έγκριση στο Μεγάλο Γραμματέα της Επικράτειας, ο οποίος την υποβάλλει στο Ύπατο Συμβούλιο προς αποδοχή και έγκριση. Μαζί με την Αίτηση το υποψήφιο μέλος καταβάλλει και το ποσό εισδοχής του, το οποίο καθορίζεται από το Ύπατο Συμβούλιο των Μεγάλων Αρχόντων της Μεγάλης Επικράτειας της Ελλάδας και περιλαμβάνει την εισφορά προς το Διεθνές OSMTH, την ετήσια εισφορά προς την Εταιρία και την αξία υλικού περικόσμησης που θα λάβει κατά την τελετή εισδοχής του.
Ενεργά μέλη θεωρούνται όλα όσα μετέχουν πλήρως στις εκδηλώσεις του OSMTH-Greece και είναι ταμειακώς τακτοποιημένα. Ένα ενεργό μέλος γίνεται ανενεργό όταν κατά τη διάρκεια του έτους απουσιάζει ή απέχει από το 50% των συναντήσεων και των εκδηλώσεων.
Ανενεργά μέλη θεωρούνται όλα όσα δεν μετέχουν στις εκδηλώσεις του OSMTH-Greece αλλά είναι ταμειακώς τακτοποιημένα. Τα ανενεργά μέλη δεν προάγονται και δεν καταλαμβάνουν διοικητικές θέσεις.
Τα μέλη της εταιρίας υποχρεούνται σε ετήσια εισφορά προς την Εταιρία, η οποία καθορίζεται από το Ύπατο Συμβούλιο των Μεγάλων Αρχόντων της Μεγάλης Επικράτειας της Ελλάδας.
Σε ουδεμία περίπτωση, απερχόμενα μέλη δύνανται η δικαιούνται να λάβουν οποιοδήποτε ποσόν εκ της εταιρικής περιουσίας, το οποίον προκύπτει είτε από παροχές τρίτων προς την εταιρία, είτε εκ της εταιρικής δραστηριότητος, είτε από οποιονδήποτε άλλο λόγο, εκτός εκείνου, που καλύπτει την εισφορά τους.


Άρθρο 14
Μόνιμες και Ειδικές Επιτροπές

Προκειμένου να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία του OSMTH-Greece οι μόνιμες επιτροπές καθορίζονται από το καταστατικό και οι ειδικές οργανώνονται όπως απαιτείται. Ο Μ. Προκαθήμενος είναι αυτοδίκαια μέλος όλων των επιτροπών. Οι επιτροπές όπως επίσης και τα μέλη αυτών προτείνονται από το Μέγα Προκαθήμενο και ορίζονται από το Ύπατο Συμβούλιο και έχουν συγκεκριμένους στόχους αλλά μπορούν να ανατεθούν και ειδικά καθήκοντα από το Ύπατο Συμβούλιο αναλόγως των αναγκών που προκύπτουν. Οι επιτροπές αναφέρουν την δραστηριότητά τους και προβαίνουν σε προτάσεις μέσω του Υπάτου Συμβουλίου του OSMTH-Greece. Οι μόνιμες επιτροπές χωρίς αυτό να είναι τελεσίδικο είναι:

Επιτροπή προαγωγών και τιμητικών διακρίσεων: Απαρτίζεται από τον Κήρυκα (Εράλδο), την Υπεύθυνο Κυρία Πρωτοκόλλου, την Κυρία Σταυροφόρο, τον Τελετάρχη και προεδρεύεται από τον Μ. Επιθεωρητή. Έργο της είναι να προτείνει προαγωγές σε βαθμούς, και απονομή τιμητικών διακρίσεων σε μέλη του OSMTH-Greece. Επίσης το ίδιο δικαίωμα έχει απευθείας ο Μ. Προκαθήμενος.

Επιτροπή Φιλανθρωπικών Ενεργειών: Απαρτίζεται από τον Εφημέριο, την Κυρία Κοινωνικό Λειτουργό, τον Προστάτη των Ιπποτών, ένα ακόμη μέλος και προεδρεύεται από τον Μ. Θησαυροφύλακα. Η επιτροπή ελέγχει και προτείνει στο Ύπατο Συμβούλιο των Μεγάλων Αρχόντων της Μεγάλης Επικράτειας της Ελλάδας σχετικά με την υποστήριξη των φιλανθρωπικών προγραμμάτων και φροντίζει για την διανομή των πόρων του OSMTH-Greece στα πλαίσια των φιλανθρωπικών και ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων του.

Επιτροπή δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων: Απαρτίζεται από την Κυρία Υπεύθυνο Πρωτοκόλλου, τον Φροντιστή, τον Πρωτοσπαθάριο, τον Τελετάρχη και προεδρεύεται από τον Μ. Καγκελάριο. Η επιτροπή είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και εκτέλεση των συνεδριάσεων του OSMTH-Greece, των τελετών περικόσμησης, συναντήσεων και εορταστικών εκδηλώσεων μετά από έγκριση του Ύπατου Συμβουλίου των Μεγάλων Αρχόντων της Μεγάλης Επικράτειας της Ελλάδας.

Επιτροπή εκδόσεων: Απαρτίζεται από τον Εκδότη, τον Κήρυκα (Εράλδο), τον Αρχειοθέτη και προεδρεύεται από τον Μ. Γραμματέα. Είναι υπεύθυνη για το ενημερωτικό δελτίο του OSMTH-Greece, της προώθησης θεμάτων μέσω των Μ.Μ.Ε. ή οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με εκτύπωση, αρχειοθέτηση, ή δημοσίευση για τους σκοπούς του OSMTH-Greece, μετά από έγκριση του Ύπατου Συμβουλίου των Μεγάλων Αρχόντων της Μεγάλης Επικράτειας της Ελλάδας.

Επιτροπή Υποψηφιοτήτων: Δραστηριοποιείται μόνο το τελευταίο εξάμηνο κάθε θητείας του Συμβουλίου. Στην επιτροπή προεδρεύει ο Μ. Επιθεωρητής και μετέχουν ο Προστάτης των Ιπποτών και τρεις ακόμη Ιππότες του OSMTH-Greece όχι απαραιτήτως Αξιωματικοί προτεινόμενοι από τον Μ. Επιθεωρητή και τον Προστάτη των Ιπποτών και έχοντες την έγκριση κατά πλειοψηφία του Ύπατου Συμβουλίου των Μεγάλων Αρχόντων της Μεγάλης Επικράτειας της Ελλάδας. Ένα μέλος τουλάχιστον πρέπει να είναι Αρχόντισσα, ή σε περίπτωση που η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής είναι Αρχόντισσες, ένας πρέπει να είναι Ιππότης. Τα μέλη της επιτροπής προβαίνουν στην αποδοχή των υποψηφιοτήτων για τη θέση του Μεγάλου Προκαθημένου που θα αναλάβει την νέα θητεία (ως αναφέρεται στο άρθρο 12 για την σχετική διαδικασία).

Πειθαρχική Επιτροπή: Απαρτίζεται από τον Αρχηγό της Φρουράς, τον Προστάτη των Ιπποτών, τον Πρωτοσπαθάριο, τον Επόπτη και προεδρεύεται από τον Μ. Επιθεωρητή. Ευθύνη της να ελέγχει τα μέλη σε περιπτώσεις αδικημάτων, ή απρεπούς συμπεριφοράς μεταξύ των μελών. Επίσης προτείνει στο Ύπατο Συμβούλιο των Μεγάλων Αρχόντων της Μεγάλης Επικράτειας της Ελλάδας ποινές για τα μέλη.

Ειδικές Επιτροπές: Είναι αποδεκτό από καιρού εις καιρόν να υπάρξει μια ειδική περίπτωση στο OSMTH-Greece η οποία απαιτεί ιδιαίτερο χειρισμό. Σ' αυτές τις περιπτώσεις ο Μέγας Προκαθήμενος ορίζει μια Ειδική Επιτροπή προκειμένου να το διαχειριστεί. Η Επιτροπή αυτή λογοδοτεί μόνο στο Ύπατο Συμβούλιο των Μεγάλων Αρχόντων της Μεγάλης Επικράτειας της Ελλάδας σχετικά με τις ενέργειές της.

Ρητά σημειώνεται ότι σε περίπτωση κωλύματος του προέδρου κάποιας εκ των ανωτέρω επιτροπών, ο Μεγας Προκαθήμενος δύναται να ορίσει αμέσως άλλον ως αντικαταστάτη αυτού.

Άρθρο 15
Βαθμοί και προαγωγές

Το OSMTH-Greece ακολουθεί το σύστημα των τεσσάρων βαθμών όπως τυποποιούνται από το OSMTH με τις συγκεκριμένες μορφές διαδικασιών, προϋποθέσεων και μορφή εμβλημάτων. Αυτοί καθορίζονται ως εξής:

 • Ιππότης ή Αρχόντισσα (KTJ ή DTJ)
 • Ιππότης ή Αρχόντισσα Commander (KCTJ ή DCTJ)
 • Iππότης ή Αρχόντισσα Grand Officer (GOTJ ή DGOTJ)
 • Ιππότης ή Αρχόντισσα Grand Cross (GCTJ ή DGCTJ)


Επί πλέον υφίσταται ο βαθμός του Ακολούθου για άνδρες και γυναίκες με ηλικία από 18 έως 25 ετών. Αυτοί θεωρούνται μετά την τελετή ονομασίας μέλη του Τάγματος αλλά θεωρούνται Μέλη του Τάγματος με την συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας.
Τέλος υπάρχουν οι Δόκιμοι που είναι υποψήφιοι Ιππότες και Αρχόντισσες που έχουν γίνει αποδεκτοί εις το Τάγμα αλλά δεν έχουν περικοσμηθεί ακόμη. Οι Ιππότες αποκαλούνται διεθνώς "Chevalier" και οι Αρχόντισσες ως "Dames".
Ο Μεγάλος Προκαθήμενος προσφωνείται ως "εξοχότατος" ανεξάρτητα από την ιπποτική τάξη. Όλα τα πρόσωπα που κατέχουν την τάξη του Μεγαλόσταυρου προσφωνούνται ως "εξοχότατοι".
Οι προαγωγές στο Τάγμα είναι βασισμένες στη χρονική διάρκεια και στις προσφερθείσες υπηρεσίες.
Η τάξη εισόδου όλων στο OSMTH-Greece είναι αυτή του Ακόλουθου (ηλικία από 18 έως 25 ετών) ή του Ιππότη ή της Αρχόντισσας (ηλικία άνω των 25 ετών).
Η προαγωγή στο βαθμό του Commander απαιτεί τουλάχιστον δύο έτη ενεργούς υπηρεσίας στο OSMTH-Greece ή αποδίδεται από το Μέγα Προκαθήμενο σε ειδικές περιπτώσεις και όπου αυτός το κρίνει απαραίτητο, με αιτιολογημένη Εγκύκλιο αυτού και σε κάθε περίπτωση στα Μέλη του Υπάτου Συμβουλίου, στους Μεγάλους Αξιωματικούς, στους Μεγάλους Ταξιάρχες και στους Διοικητές των Διοικήσεων.
Η προαγωγή στην τάξη του Grand Officer απαιτεί τουλάχιστον τριετή υπηρεσία και κατοχή θέσεως Μεγάλου Αξιωματικού. Αποδίδεται από το Μέγα Προκαθήμενο σε ειδικές περιπτώσεις και όπου αυτός το κρίνει απαραίτητο με αιτιολογημένη Εγκύκλιο αυτού και σε κάθε περίπτωση στα Μέλη του Υπάτου Συμβουλίου των Αρχόντων.
Η προαγωγή στην τάξη του Grand Cross απαιτεί πενταετή ενεργό υπηρεσία και τουλάχιστον μια πλήρη θητεία εκτελεστικού Μεγάλου Άρχοντα. Επιπλέον, ο υποψήφιος για τον Grand Cross πρέπει να έχει αποδεδειγμένη υπηρεσία πέρα και πάνω από τις συνήθεις απαιτήσεις του μέλους και έχει συμβάλει με κάποιο σημαντικό τρόπο στην ανάπτυξη του OSMTH-Greece, συμμετοχή στις ανθρωπιστικές δραστηριότητες του Τάγματος ή υπηρεσία σε διεθνή προγράμματα του Τάγματος.
Οι απονομές των βαθμών εξετάζονται και αποδίδονται κατά περίπτωση από το Ύπατο Συμβούλιο του OSMTH-Greece- ή στην περίπτωση απονομής του Grand Cross η έγκριση από τον Μεγάλο Διοικητή είναι απαραίτητη.
Η εξαίρεση από τα ανωτέρω χρονικά όρια μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση ξεχωριστής, ιδιαίτερα σημαντικής υπηρεσίας προς το Τάγμα, στις περιπτώσεις όπου ο παραλήπτης είναι αναγνωρισμένο μέλος βασιλικής οικογενείας, ή κατέχοντας αναγνωρισμένους τίτλους ευγενείας ή ανήκει σε υψηλή εκκλησιαστική βαθμίδα, ή είναι υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος. Στα πρόσωπα αυτά απονέμεται ο βαθμός του Commander ή του Grand Officer, όμως σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατή και η απονομή το βαθμού του Grand Cross.
Ο Grand Cross απονέμεται απ' ευθείας μόνο σε Προέδρους ή Αρχηγούς χωρών, στις κεφαλές της Χριστιανικής θρησκείας ή εις τους πρώτους τη τάξει αναγνωρισμένων Αυτοκρατορικών ή Βασιλικών Οίκων.
Κάθε Μέγας Προκαθήμενος του OSMTH-Greece θα λαμβάνει τον Grand Cross με την ανάληψη των καθηκόντων του εφ' όσον κατέχει τον βαθμό του Grand Officer. Άλλως θα λαμβάνει τον βαθμό του Grand Officer και τον Grand Gross με την έναρξη του τρίτου έτους της θητείας του ως Μέγας Προκαθήμενος.
Τιμητικές διακρίσεις: Απονέμονται από το OSMTH-Greece βάσει των καθιερωμένων προτύπων και κριτηρίων που υιοθετούνται από τις υπάρχουσες Μεγάλες Επικράτειες του OSMTH. Ο Μέγας Μάγιστρος ή ο Μέγας Διοικητής του Τάγματος σύμφωνα με τα καθιερωμένα κριτήρια μπορεί μόνο να απονείμει Μεγάλες διακρίσεις.


Άρθρο 16
Συναντήσεις του OSMTH-Ελλάς

Το OSMTH-Greece πρέπει να πραγματοποιεί μία τουλάχιστον ολομέλεια ετησίως. Κάθε Διοίκηση είναι απαραίτητο να συναντάται τουλάχιστον μια φορά τον μήνα εκτός των δύο καλοκαιρινών μηνών Ιουλίου και Αυγούστου. Άλλες συναντήσεις όπως κοινωνικές εκδηλώσεις, θρησκευτικές εκδηλώσεις, συναντήσεις επιτροπών, συναντήσεις για φιλανθρωπικούς σκοπούς ή για συγκέντρωση χρημάτων είναι στη διακριτική ευχέρεια του Μ. Προκαθημένου, των επικεφαλής των επιτροπών ή της επιτροπής δραστηριοτήτων.


Άρθρο 17
Δημιουργία Διοικήσεων

Η αστική εταιρία δύναται να δημιουργεί εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας Παραρτήματα, τα οποία στο εξής θα ονομάζονται Διοικήσεις. Οι διοικήσεις ιδρύονται μετά από Άδεια της Μεγάλης Επικράτειας και την έκδοση Χάρτας Λειτουργίας από το OSMTH-Greece. Υπόκεινται στην εποπτεία της Ελληνικής Μεγάλης Επικράτειας, η οποία δικαιούται (σε περίπτωση σοβαρών παραπτωμάτων) να αφαιρέσει τη Χάρτα Λειτουργίας κάθε Διοίκησης. Οι Διοικήσεις λειτουργούν με δικό τους εσωτερικό Κανονισμό ο οποίος απαιτείται να εγκριθεί από την εταιρία και συγκεκριμένα από το Ύπατο Συμβούλιο Αρχόντων της Μεγάλης Επικράτειας της Ελλάδας. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται Εσωτερικός Κανονισμός η λειτουργία κάθε Διοίκησης καθορίζεται από τους κανόνες του παρόντος, οι οποίοι εφαρμόζονται αναλογικά.
Η εταιρία εξουσιοδοτείται υπό την αιγίδα του Μεγάλου Μαγίστρου του Τάγματος να αναπτύξει νέα μέλη και ενδεχομένως να προχωρήσει στον σχηματισμό μιας Διοικήσεως σε οποιοδήποτε άλλο Κράτος στο οποίο δεν υπάρχει καμία παρουσία του Διεθνούς OSMTH, και εφ όσον αυτό δίνει την άδεια για αυτό. Κατά συνέπεια, γίνεται κατανοητό ότι η εταιρία (OSMTH-Greece) έχει την ευθύνη απέναντι στο Διεθνές OSMTH να βεβαιώσει ότι τα υποψήφια μέλη ικανοποιούν τα κριτήρια για την ιδιότητα του μέλους και ότι ο ενδεχόμενος σχηματισμός μιας Διοικήσεως απαιτεί τη συμμόρφωση στους θεσπισμένους κανόνες και το Σύνταγμα του OSMTH.
Ο Μέγας Προκαθήμενος έχει την τελική ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που διενεργούνται υπό την εποπτεία του, ο συγκεκριμένος στόχος της ανάπτυξης σε άλλη χώρα μεταβιβάζεται στο Αναπληρωτή Μέγα Προκαθήμενο ή στο Μέγα Καγκελάριο και σε εκείνους που αυτός μπορεί να επιλέξει για να βοηθηθεί άμεσα σε αυτήν την προσπάθεια.
Επίσης η εταιρία (OSMTH-Greece) εξουσιοδοτείται, να οργανώσει Διοικήσεις υπό την Μεγάλη Επικράτεια σύμφωνα με την ακολουθούμενη πολιτική του Τάγματος εντός των εθνικών ορίων και των αναγνωρισμένων γεωγραφικών περιοχών της Ελλάδος.


Άρθρο 18
Πειθαρχικό Συμβούλιο & τιμωρία μελών

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται να παραπέμψει στο Ύπατο Συμβούλιο μέλος προς διαγραφή με απλή πλειοψηφία των μελών του. Μέλος παραπέμπεται για διαγραφή αν έχει υποπέσει σε σοβαρό ποινικό ή οικονομικό αδίκημα. Επίσης προτείνεται προς διαγραφή μέλος το οποίο αδιαφορεί και δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένο για δύο συνεχή έτη (σε περίπτωση ετήσιας εισφοράς). Επιπλέον δε για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την διάρκεια εργασιών της Διοικήσεως ή της Ολομέλειας ή ακόμη και για οιοδήποτε σοβαρό Πειθαρχικό παράπτωμα κριθεί υπεύθυνο, όπως μη συμμόρφωση στις Αποφάσεις των Οργάνων της Εταιρίας και των Αξιωματούχων αυτής.
Το Ύπατο Συμβούλιο για να διαγράψει μέλος πρέπει να αποφασίσει τουλάχιστον με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της ευρισκόμενη σε απαρτία όπως το παρόν Καταστατικό ορίζει.


Άρθρο 19
Τροποποιήσεις

Οι παρόντες κανονισμοί δύνανται να αλλάξουν με απόφαση των 2/3 της Εθνικής Συνέλευσης της εταιρίας, με την απαραίτητη απαρτία που καθορίζεται ανωτέρω στο άρθρο 11 του παρόντος. Κάθε μέλος της Εθνικής Συνέλευσης μπορεί αυτοπροσώπως να προτείνει αλλαγές των Κανονισμών κατά την διάρκεια μιας τακτικής συνεδρίας της Εθνικής Συνέλευσης της εταιρίας, με έγγραφη Εισήγησή του πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρία. Κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού πρέπει, για να είναι έγκυρη, να δημοσιεύεται όπως ο Νόμος ορίζει.


Άρθρο 20
Λύση της Εταιρίας

Η εταιρία δύναται να λυθεί ανά πάσα στιγμή με απόφαση της Εθνικής Συνέλευσης στην οποία απαιτείται να παρίσταται τα ? των ενεργών και οικονομικά τακτοποιημένων μελών και η απόφαση απαιτείται να λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.
Όταν λήξει η διάρκειά της, τίθεται αυτοδικαίως υπό εκκαθάριση, η οποία συντελείται σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους. Εφόσον δεν αποφασίσει διαφορετικά η Εθνική Συνέλευση, την εκκαθάριση διενεργεί το Ύπατο Συμβούλιο (ΔΣ) της εταιρίας.
Η τυχόν περιουσία της εταιρίας -αν υφίσταται- διατίθεται σε φιλανθρωπικά Ιδρύματα που εποπτεύονται από το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ, κατόπιν έγκρισης του Ανώτατου παγκοσμίου Συμβουλίου του OSMTH και ενημέρωσης της Διεύθυνσης "NGO Section DESA" (Συμβούλιο Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) που επιβλέπει τις υπό την εποπτεία του μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Άρθρο 21

Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής απαγορεύσεως, πτωχεύσεως, εξόδου ή διαγραφής κάποιου μέλους από την εταιρία, η λειτουργία της εταιρίας συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών μελών της.


Άρθρο 22
Αποχώρηση Μέλους

Κάθε μέλος της εταιρίας δύναται να αποχωρήσει με απλή Αίτηση που απευθύνεται στο Ύπατο Συμβούλιο καταγγέλλοντας την εταιρική σύμβαση, καθόσον αφορά αυτό και μόνον και να αποχωρήσει της εταιρίας, η οποία συνεχίζει την λειτουργία της μεταξύ των λοιπών μελών της.
Στην παραπάνω περίπτωση, αποχωρήσεως μέλους, το Ύπατο Συμβούλιο διαγράφει τούτο από την εταιρία.


Άρθρο 23
Εξελεγκτική Επιτροπή

Η οικονομική δραστηριότητα της εταιρίας, κατά τον οριζόμενο στο παρόν χρόνο διαρκείας της, καθώς και η εκκαθάριση της, τελούν υπό τον οικονομικό έλεγχο τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής, που εκλέγεται με θητεία ίση προς την θητεία του Υπάτου Συμβουλίου (Δ.Σ.), από την Εθνική Συνέλευση της εταιρίας.
Η εξελεγκτική επιτροπή υποβάλει σε έλεγχο την εν γένει οικονομική δραστηριότητα της εταιρίας, τον ισολογισμό, καθώς και τα σχετικά έγγραφα αυτής και συντάσσει εκθέσεις που κοινοποιούνται τόσο στο Ύπατο Συμβούλιο (Δ.Σ.) όσο και στην Εθνική Συνέλευση.
Η Εθνική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει και ειδικό ελεγκτή, ο οποίος υποβάλλει σε έλεγχο, συντάσσει σχετικές εκθέσεις και για επιμέρους ακόμη θέματα της εταιρικής διαχειρίσεως και της εκθέσεις αυτές τις υποβάλλει και σε τρίτους, μη μέλη της εταιρίας, που έχουν εντούτοις έννομο δικαίωμα να ζητήσουν και να λάβουν γνώσιν των εκθέσεων αυτών.


Άρθρο 24

Η εταιρία θα χρησιμοποιεί στρογγυλή σφραγίδα φέρουσα επί της περιφέρειας και εντός πλαισίου την επωνυμία της και στο κέντρο αυτής το σήμα της.


Άρθρο 25

Το παρόν καταστατικό συγκείμενο από είκοσι πέντε (25) άρθρα (συμπεριλαμβανομένου του παρόντος), εγκρίθηκε και ψηφίστηκε από τους συμβαλλομένους και έλαβε κάθε ένας από ένα όμοιο αντίτυπο δεόντως από όλους υπογεγραμμένο.

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο. Περισσότερα...

Δέχομαι

Γενικό Πρόγραμμα Μ.Ε.τ.Ε 2023

Η Διακήρυξη των Βρυξελλών

Παγκόσμιο Συνέδριο OSMTH - International

Αθήναι - Ελλάς

18 - 21 Σεπτεμβρίου 2013

Ιστορικές Στιγμές

Το τάγμα στο διαδίκτυο

OSMTH - INTERNATIONAL

Καταστατικό της Μεγάλης Επικράτειας της Ελλάδος

Τυπικά Συναντήσεων - Τελετές

Καστρολόγος

Βιβλίο

του Ινστιτούτου Ναϊτικών Μελετών και Έρευνας

Μπορείτε να το προμηθευτείτε απο το βιβλιοπωλείο Οδός Πανός, Διδότου 39 και Ιπποκράτους, 106 80 Αθήνα, τηλ. 2103616782

Μάθετε Ελληνικά - Learn Greek

Ρεγκάλια - Διαφημιστικά Δώρα